Beste Oefeningen Thuis

Algemene voorwaarden

 

Beste Oefeningen Thuis KvK-nummer: 81046286.

Beste Oefeningen Thuis is gevestigd in Zuid-Scharwoude aan de Korteweide 170, 1722 VK. Beste Oefeningen Thuis wordt hierna afzonderlijk aangeduid als de ‘leverancier’.

De (rechts)persoon met wie de leverancier een overeenkomst heeft gesloten wordt hierna aangeduid als ‘klant’.

De leverancier en de klant worden hierna aangeduid als ‘partijen’.

 

1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Beste Oefeningen Thuis. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

2. Prijzen

 

Alle prijzen die Beste Oefeningen Thuis hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten en heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

Alle prijzen die Beste Oefeningen Thuis hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kunnen Beste Oefeningen Thuis ten allen tijde wijzigen. Verhogingen van de kostprijs van producten of onderdelen daarvan, die Beste Oefeningen Thuis niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kan aanleiding geven tot prijsverhogingen.

De klant heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

 

3. Lidmaatschap abonnement

 

Voor een abonnement gelden de volgende voorwaarden:

3a. Betaling

 

Bij aankoop van een dienst wordt een abonnement afgesloten voor een maand, kwartaal of jaar. Voordat de klant dit abonnement afsluit dient deze aan te geven akkoord te gaan met automatische verlenging en afschrijving van de kosten van het abonnement.

Dit betekent dat, afhankelijk van het termijn, het desbetreffende bedrag zal worden afgeschreven totdat het abonnement wordt opgezegd.

 

3b. Opzegging abonnement

 

Het abonnement kan alleen opgezegd worden door de klant door dit kenbaar te maken via een mail naar

info@besteoefeningenthuis.nl

Het abonnement dient uiterlijk twee weken voor verlenging van het abonnement opgezegd te worden.

 

3c. Gevolgen niet tijdig opzeggen

 

Indien de klant niet binnen de aangegeven termijn het abonnement opzegt zal het bedrag van het lopende abonnement voor die periode alsnog betaald dienen te worden.

 

3d. Gevolgen van niet tijdig betalen

 

Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Beste Oefeningen Thuis gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Beste Oefeningen Thuis.

De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Beste Oefeningen Thuis zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Beste Oefeningen Thuis op de klant onmiddellijk opeisbaar.
Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Beste Oefeningen Thuis, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Beste Oefeningen Thuis te betalen.

 

4. Herroepingsrecht

 

Een klant kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

Het product niet is gebruikt
De klant niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

De bedenktijd van 14 dagen zoals hiervoor genoemd, vangt aan: op de dag nadat de klant het product heeft betaald.

De klant kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@besteoefeningenthuis.nl .
Indien de aankoopkosten volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Beste Oefeningen Thuis deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de klant.

 

5. Retentierecht

 

Beste Oefeningen Thuis kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Beste Oefeningen Thuis heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. Het retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Beste Oefeningen Thuis.

Beste Oefeningen Thuis is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

 

6. Levering

 

Nadat een online product gekocht is zal de klant direct na betaling inloggegevens ontvangen voor het programma of zullen de e-books per mail verstuurd worden.

7. Vrijwaring

 

De klant vrijwaart Beste Oefeningen Thuis tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Beste Oefeningen Thuis geleverde producten en/of diensten.

 

8. Ingebrekestelling

 

De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Beste Oefeningen Thuis.
Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Beste Oefeningen Thuis ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

9. Aansprakelijkheid Beste Oefeningen Thuis

 

Beste Oefeningen Thuis is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
Indien Beste Oefeningen Thuis aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

Beste Oefeningen Thuis is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
Indien Beste Oefeningen Thuis aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

10. Vervaltermijn

 

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Beste Oefeningen Thuis vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

11. Recht op ontbinding

 

De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Beste Oefeningen Thuis toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
Is de nakoming van de verplichtingen door Beste Oefeningen Thuis niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Beste Oefeningen Thuis in verzuim is. Beste Oefeningen Thuis heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Beste Oefeningen Thuis kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

12. Overmacht

 

In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Beste Oefeningen Thuis in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Beste Oefeningen Thuis kan worden toegerekend in een van de wil van Beste Oefeningen Thuis onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Beste Oefeningen Thuis kan worden verlangd.
Tot de hiervoor genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Beste Oefeningen Thuis 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Beste Oefeningen Thuis er weer aan kan voldoen.
Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

Beste Oefeningen Thuis is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

13. Wijziging algemene voorwaarden

 

Beste Oefeningen Thuis is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

 

14. Overgang van rechten

 

Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Beste Oefeningen Thuis.
Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Beste Oefeningen Thuis bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Beste Oefeningen Thuis is gevestigd  / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Aangepast op 25 februari 2023.